6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Amacı


6698 Sayılı Yasa 1. Madde :


"Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir."


Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi


Erpar Otomotiv Yedek Parça San ve Tic A.Ş. tarafından  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz ilgili mevzuata uygun olarak kullanılacaktır.


Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi


Kişisel verileriniz, Şirketimiz, internet sitemiz/ çağrı merkezimiz / partner veya tedarikçi firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla toplanabilir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Erpar Otomotiv Yedek Parça San ve Tic A.Ş. ile paylaşılmış kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde yapılan  her türlü işlem açık rızanıza istinaden  veri sorumlusu olarak Şirketimizce  gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz, Müşterilerimizle yapılan anlaşmalar uyarınca anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesi (ödeme gerçekleştirilmesi,bankalar, ödeme kuruluşları, tedarikçiler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirketimizce sunulan hizmetle ilgili her türlü üçüncü şahıslar)  amacıyla üçüncü şahıslarla anlaşmalar yapmaktadır. Bu nedenle Şirketimizle paylaşılmış kişisel verileri ihtiyaç durumunda  üçüncü şahıslarla paylaşmaktadır. Bu çerçevede Şirketimiz, kişisel verileri 6698 Sayılı Kanun kapsamında işleyebilecektir.


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği Haklar ve Yükümlülükler


6698 Sayılı Kanun gereği, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu olarak Şirketimiz veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; veri sorumlusunun veya varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11. inci maddede sayılan diğer hakları konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.


İlgili kişinin hakları 


MADDE 11 - (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir. "


[email protected]m.tr adresine elektronik posta göndererek  6698 Sayılı Yasanın 11. Maddesi gereğince  yasal haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliğinin Sağlanma


Şirketimiz, bilgi bankasında saklanacak olan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile kişisel verilerinizin saklanmasını sağlamak amacıyla , RAPIDSSL ve 3D Secure güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Çerez Kullanımı

Çerezler  bilgisayarınız, tabletiniz, cep telefonunuzda yer alan bir kısım bilgileri  içeren dosyalardır. Web sitemizde çerez kullanılmaktadır.  Kullanılan çerezlerin amacı internette web sitemizi ziyaretinizde elde edilen  gezinme bilgilerinizin toplanması, işlenmesi ve saklanmasıdır. Gerek web sitemiz vasıtasıyla gerekse diğer kaynaklardan elde edilerek toplanan bilgiler yasal çerçeve dışında kullanılmayacaktır. İnternet tarayıcınızın ayarlarından çerezleri ve kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.

  


Kişisel Verilerinizi Aktarabileceğimiz Kişi veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme


Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz, Şirket Merkezimiz, yurtdışı Şirketlerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir , depolanabilir, değiştirilebilir,  güncellenebilir , periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişiler, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, bankalar, sigorta şirketleri ile Şirketimiz ve/veya bağlı Şirketler, ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir.

  


Bu bilgilendirmeyi  kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketiniz ve Şirketiniz adına şubeleriniz, temsilcileriniz, çağrı merkeziniz, bağlı şirketleriniz tarafından ya da internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketiniz ve/veya Şirketinizin alt acenteleri ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenmesine, bilgilendirme formunda yer alan  her türlü işleme  bilgilenmiş olarak özgür iradem ve açık rızam ile  onay verdiğimi /onay vermediğimi  kabul ve beyan ediyorum.  


Onay veriyorum:                                                                 Müşteri İmzası/ Tarih

Onay vermiyorum:                                                             Müşteri İmzası/Tarih 


cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. ''https://shop.erpar.com.tr/Sayfalar/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-11/''